תיכנון מערך ניהול נגר במגרש ועריכת פרשה טכנית מלווה כחלק ממילוי התנאים להיתר בנייה

מסמך זה מפרט את עבודת התכנון הנדרשת ואת תוכן העניינים של מסמך ניהול הנגר, לצורך הבקרה העירונית

לתוכנית הטיפול בנגר העילי במגרש הפרטי מספר מטרות כמפורט להלן בהתאם לדרגת החשיבות:

א. שמירה על המבנה מפני הצפות וכניסת נגר עילי ושמירה על הקיים של המבנה לאורך זמן בדגש על זרימה תת-קרקעית.

ב. ריסון מי הנגר כתוצאה מהבינוי ומניעת העמסה נוספת על המערכת העירונית הקיימת.

ג. העשרת מי התהום לצורך הגדלת מצאי המים הזמינים במשק המים הלאומי.

מסמך זה מפרט את עבודת התכנון הנדרשת ואת תוכן העניינים של מסמך ניהול הנגר, לצורך הבקרה העירונית.

1. תיאור כללי של הפרויקט, כולל נתונים תכנוניים כלליים וכולל תרשים סביבה על רקע מפה עירונית.

2. תיאור נתוני הרקע:

א. ניתוח הקרקע סביב המתחם בהיבט ההידרולוגי.
* סימון שטחים המזרימים נגר עילי אל שטח הפרויקט.

* סימון כיווני זרימת נגר עילי בתחום הפרויקט כולל חיבור למערכת עירונית/ נחל.

ב. עוצמות גשם במרחב

ג. נתוני הקרקע במגרש: כולל לוג קידוח, כולל בדיקת מזהמים אם נעשתה ו\או הגדרות כלליות בנושא.

ד. היבטים סטטוטוריים: שם התב"ע ומספרה, דרישות רלוונטיות לניהול הנגר על פי התב"ע.

3. סקר הידרולוגי:

א. חלוקת המרחב לאגנים חיצוניים ופנימיים

ב. ניתוח ספיקות השיא בהסתברויות השונות לכל אגן [מ"ק\שניה], כולל השוואה לספיקות השיא במצב הקיים.

ג. ניתוח נפח הנגר באגנים השונים (שני תרחישים: אירוע קיצון עוצמתי וקצר – בהתאם לזמן הריכוז, ואירוע קיצון מתון           וארוך של 4 שעות).

ד. הערכת הסתברויות התכן לתכנון כל אחד מהמקטעים.

ה. הדגשה מהי ספיקת התכן לכל אגן.

4. תוכנית הניקוז וניהול הנגר:

א. הצגת תוכנית הניקוז של המתחם, המבוססת על הניתוח האגני והחישובים ההדרולוגיים. יש לצרף שרטוט של תוכנית הניקוז על רקע גבולות האגנים כולל מיקום המבנים וגבולות המרתפים. (נא לבדוק שיש הקבלה בין הדוח ההידרולוגי ותוכנית הבינוי והפיתוח ו\או לתקן את החישובים ההדרולוגים).

ב. יש להראות מה התרחיש של מקרה גשם קיצון ולוודא שהמבנה אינו מוצף.

ג. הצגת התוכנית להשהייה ו/או השהייה משולבת החדרת, כך שאירוע של 1:20 שנה מרוסן לרמה של 1:5 שנים. כולל התייחסות כמו בסעיף לעיל, לכך שמערכת ההשהייה ו/או ההחדרה לא מתפקדת כראוי.

ד. חישובי הריסון של ספיקות השיא יבוצעו לפי מודל פשוט הקושר ליניארית בין אחוז הריסון של ספיקת השיא לאחוז נפח סופת התכן הנתפס (גם באוגר ארעי).

5. הגשה:

א. הפרשה הטכנית תוגש עם ציון שם עורך המסמך על גבי הפרשה הטכנית (ולא רק שם החברה).

ב. פרשה טכנית כוללת את הנדרש בהתאם לסעיפים לעיל.

ג. שרטוט תוכנית ניקוז (כולל מרכיבי התוכנית) על רקע של תוכנית פיתוח מפלס הקרקע (כולל גבולות מרתפים), עם הניתוח האגני ברקע.

ד. שרטוט פרטים רלוונטיים המסבירים את התוכנית.

ה. יש לצרף מכתב הצהרה של עורך המסמך כי תוכנית ניהול הנגר מוסכמת הן על מתכנן המבנה והן על יועץ הקרקע מבחינה הנדסית.

להורדת המסמך כ-PDF >> תיכנון מערך ניהול נגר – הידרומודול